Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ait yönetmelik Resmi Gazete’de

Buna nazaran, kamu yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinde vazife yapan doktor ve diş doktorları ile öteki sıhhat meslek mensuplarının, soruşturma ve rücu sürecindeki iş ve süreçleri kapsayan yönetmelikle birlikte, sıhhat çalışanlarına yönelik soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat hususlarında yetkili Mesleksel Sorumluluk Heyeti kuruldu.

Mesleki Sorumluluk Şurası 7 üyeden oluşacak

Mesleki Sorumluluk Şurası, Sıhhat Bakanı tarafından belirlenen bakan yardımcısı, sıhhat hizmetleri, kamu hastaneleri, hukuk hizmetleri, idare hizmetleri genel müdürleri yahut yardımcıları ile profesör yahut doçent unvanlı biri dahili, oburu cerrahi branştan iki doktor olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

Kurulun lideri, bakan yardımcısı olarak belirlenirken, üyelerin vazife mühleti 2 yıl olacak. Müddeti sona eren üyeler yine seçilebilecek.

Kurul, ayda en az 1 sefer, en az 4 üyenin iştirakiyle toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alınacak. Konsey üyeleri çekimser oy kullanamayacak.

Görüşülmekte olan yahut Konseye gelmesi beklenen yeni mevzular hakkında görüş ve kanılar toplantı dışında açıklanamayacak. Toplantının ve oylamanın saklılığı koruma edilecek.

Kurul gündemi lider tarafından zamanaşımı ve hak düşürücü müddetler dikkate alınarak belirlenecek. Şuradaki görüşmeler gündemdeki sıraya nazaran yapılacak.

Kurul toplantılarında ele alınacak teknik ve uzmanlık gerektiren bahisler hakkında müşavere misyonu yapmak, görüş ve tekliflerini sunmak üzere en az 3 bireyden oluşan ihtisas kurulları kurulabilecek. İhtisas komitesi üyeleri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğünce teklif edilen bahsin uzmanı adaylar ortasından lider tarafından seçilecek. Komite üyeleri konseyde oy kullanamayacak.

Kurulun sekretarya hizmetleri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere kâfi nitelik ve sayıda işçi görevlendirilecek.

Sağlık Bakanı gelen işin niteliği ve sayısına nazaran, öteki bir bakan yardımcısının başkanlığında belirtilen unvan ve nitelikleri haiz bireylerden yeni şuralar oluşturabilecek.

Mesleki Sorumluluk Konseyinin görevleri

Kurul, Yükseköğretim Kanununun 53’üncü unsurunda yer alan soruşturma yöntemine tabi olanlar dışındaki sıhhat meslek mensupları hakkında tıbbi süreç ve uygulamaları nedeniyle ön inceleme yapmak yahut yaptırmak, ön inceleme raporundaki bulgulara nazaran gerek gördüğünde yine inceleme yapmak yahut yaptırmak, soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar vermek ve soruşturma müsaadesine ait kararın yetkili mercilere intikal ettirilmesini temin etmekle sorumlu olacak.

Kurulun rücuya dair misyonları ise şunlar olacak:

– Yönetim aleyhine tazminata hükmeden mahkeme kararının, sıhhat meslek mensubunun misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullandığını tespit eden katılaşmış ceza mahkemesi kararının, inceleme raporu ile ilgili öteki evrakın raporla birlikte eksiksiz olarak sekretarya tarafından Şuraya sunulmasını sağlamak.

– İdarece yapılan ödemeye, sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine ters hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanmasının sebebiyet verdiğinin mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edildiği hallerde, gerektiğinde ilgili sıhhat meslek mensubunu, ziyan gören yahut hak sahibini yahut yasal temsilcilerini ve varsa sigorta şirketinin temsilcisini dinlemek.

– İdari yargı kararı uyarınca ödenen meblağın hangi ölçüsünün sıhhat meslek mensubunun mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararına mevzu fiilinden kaynaklandığını gerekirse uzman uzmana tespit ettirmek.

– Sıhhat meslek mensubunun tazminata husus olaydaki kusur oranına nazaran rücu edilip edilmeyeceğine, edilecek ise ölçüsüne misyonun berbata kullanıldığını tespit eden ceza mahkemesi kararının mutlaklaştığı tarihten itibaren bir yıl içinde gerekçeli olarak karar vermek ve verilen kararın adabına uygun olarak ilgili yönetimlere, sıhhat meslek mensubuna ve varsa sigorta şirketine bildirilmesini sağlamak.

– Rücu edilmesine karar verilen belgeleri ilgili yönetime göndermek.

– Muhtaçlık halinde teknik ve uzmanlık gerektiren mevzularda görüşüne başvurmak üzere ihtisas komiteleri oluşturmak yahut kanunlarda uzmanlık hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile kanunen bilimsel ve teknik görüş bildirmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlardan görüş almak.

– Sıhhat meslek mensubunun, hizmetten faydalananın ve şikâyetçi ile başka ilgililerin mahremiyetinin korunması ve ferdî dataların güvenliğinin sağlanması konusunda Ferdî Dataların Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatının öngördüğü önlemleri almak.

– Heyet kararlarının ilgililere hangi kanun yolları ve mercilere hangi mühlet içinde başvurulabileceği belirtilerek bildirilmesini temin etmek.

Soruşturma müsaadesine dair metot ve esaslar

Mesleki Sorumluluk Şurası, sıhhat meslek mensuplarının kanun kapsamına giren bir kabahat işlediğini öğrendiğinde, 4483 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatının öngördüğü yola nazaran bir ön inceleme yapacak yahut yaptıracak.

Ön inceleme sırasında şikayet konusunun münhasıran kanun kapsamındaki sıhhat meslek mensuplarının tıbbi süreç ve uygulamalarına ait olduğu tespit edilir ise inceleme tamamlanarak rapor düzenlenecek. İnceleme sırasında fiilin faili yahut konusu bakımından tefrik edilmesi gerektiği anlaşılır ise kanun kapsamında olan kısım tefrik edilerek buna ait ön inceleme ayrıyeten yürütülerek sonuçlandırılacak.

Kurul, özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan sıhhat meslek mensupları bakımından müdürlüklerde vazifeli lider yahut yardımcılarını ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek. Ön inceleme sonucunda hazırlanan raporun karar vermeye kâfi olduğu kıymetlendirilir ise Konsey tarafından soruşturma müsaadesi konusunda gerekçeli olarak bir karar verilecek. Heyet aydınlatılması gereken konular tespit ederse, şahsen yahut ön incelemeyi yapan tıpkı yahut diğer vazifeliler eliyle yeni bir inceleme yaptırabilecek.

Cumhuriyet başsavcılığının sıhhat meslek mensubu hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran soruşturma yapabilmesine Konsey tarafından müsaade verilebilecek.

Kurul, soruşturma müsaadesi konusundaki kararını kabahatin Şura tarafından öğrenildiği tarihten itibaren ön inceleme dahil en geç 60 gün içinde verecek. Bu mühlet, zarurî hallerde 30 günü geçmemek üzere bir kere uzatılabilecek. Mühletin son günü bir tatil gününe rastlarsa mühlet, tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzayacak.

Kurulca, belirtilen mühletler içinde soruşturma müsaadesi verilmesi yahut verilmemesi konusunda gerekçeli olarak karar verilmesi mecburî olacak.

Soruşturma müsaadesi verilmesine ya da verilmemesine dair Konsey kararı; Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan sıhhat meslek mensubuna, şikayet edene ve müdürlüğe gönderilecek.

Soruşturma müsaadesi verilmesine dair Konsey kararına karşı hakkında inceleme yapılan sıhhat meslek mensubu, soruşturma müsaadesi verilmemesine dair karara karşı Cumhuriyet başsavcılığı yahut şikayetçi, sürece koymama kararına karşı da şikayetçi Ankara Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz edebilecek.

İtiraz müddeti Heyet kararının bildiri edildiği tarihten itibaren 10 gün olacak.

Rücu adap ve esasları

Yönetmelikte, rücu istemi, kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife yapan sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar sebebiyle yönetim aleyhine açılan davada mahkeme kararına nazaran idarece ödenen meblağın; lakin taammüden vazifesinin gereklerine muhalif hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullandığı mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde ilgili sıhhat meslek mensubundan tazminata mevzu olaydaki kusur oranı gözetilerek Şura tarafından belirlenen ölçüsünün ödenmesinin istenilmesi olarak tanımlandı.

Tıbbi süreç ve uygulama nedeniyle tazminat ödenmesi talebiyle aleyhine dava açılan yönetim, davayı sıhhat meslek mensubuna; mesleksel mali sorumluluk sigortası bulunan sıhhat meslek mensubu da sigortacıya ihbar edecek.

Rücu istemi, ceza mahkemesi kararının katılaşması sonucunda tespit edilen sorumlu şahsa yöneltilecek.

Kurul tarafından verilecek karara temel olmak üzere sıhhat meslek mensubunun misyonlu olduğu idarece yaptırılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, sıhhat meslek mensubunun mesleksel mali sorumluluk sigortası varsa, poliçe ve ekleri ile hadisenin sigortacıya ihbar edildiğine dair doküman ve katılaşmış ceza mahkemesi kararı ile birlikte rücu değerlendirmesine temel olmak üzere, incelemenin tamamlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yönetim tarafından Heyete intikal ettirilecek.

Kurul sekretaryası evrakı formu bakımdan inceleyerek varsa eksikliklerin 10 gün içinde tamamlanmasını sağlayacak.

İdare tarafından ödenen tazminattan ötürü rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin vazifesinin gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanıp kullanmadığı konusundaki mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile mahkumiyetine karar verilen sıhhat meslek mensubunun tazminata husus olaydaki kusur oranı gözetilerek ceza mahkemesi kararının katılaştığı tarihten itibaren Heyet tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.

Kurul tarafından verilen kararın 7 gün içinde ilgili yönetimlere intikali sağlanacak. Konseyce rücu edilmesine karar verilen ölçü, ilgili yönetimlerce genel kararlara nazaran tahsil edilecek.

Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle vazifesinin gereklerine muhalif hareket ettiklerinin mutlaklaşmış bir ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi durumu dışında mali ve idari istikametten sorumlu tutulmayacak.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN “MALPRAKTİS” YÖNETMELİĞİNE AİT DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu yönetimlerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sıhhat meslek mensubunun misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanmasının sebebiyet verdiğine dair katılaşmış ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu sürecinin uygulanmayacağını belirterek, “Hekimlerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir garantiye kavuşmuştur.” tabirini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yanılgılı tıbbi uygulama (malpraktis) davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun hususuna ait yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

“Uygulamaların nasıl olacağı artık hepimiz için açık.” görüşünü aktaran Koca, “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî Süreç ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik”in Resmi Gazete’nin internet sitesindeki linkini paylaşarak, yönetmelik için “gerçeğin beklenenin ötesinde olduğunun belgesi” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanının soruşturulması ve “malpraktis” davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ait yönetmelik hakkında bilgiler veren Koca, şunları kaydetti:

“Sağlık çalışanlarının soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat hususlarında yetkili Mesleksel Sorumluluk Şurası kurulmuştur. Devlet üniversitesi takımındaki öğretim elemanları dışındaki sıhhat çalışanlarının tıbbi iş ve süreçleri münasebetiyle yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma müsaadesi için Şuraya gönderilecektir. Özel sıhhat kuruluşlarında çalışan sıhhat işçisi ile hür meslek icrasında doktorların soruşturulması da Konseyin müsaadesine tabidir. Heyet bu şikâyetlere ait ön inceleme yaptırarak soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar verecektir. Konseyin soruşturma müsaadesine ait verdiği karara karşı Ankara Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz edilebilecektir.

Kamu yönetimlerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine ters hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanmasının sebebiyet verdiğine dair mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu süreci uygulanmayacak. Tıbbi süreç ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sıhhat çalışanına rücu edilmesi; fakat taammüden vazifesinin gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullandığı mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek.”

“Hekimlerimiz de dünyada gibisi olmayan bir garantiye kavuşmuştur”

Mahkemece hükmedilen tazminatın lakin belirtilen koşulların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sıhhat işçisinin kusur oranı gözetilerek rücu ölçüsünün Heyet tarafından belirleneceğini bildiren Koca, Heyet üyelerinin, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle katılaşmış yargı kararı olmadıkça mali ve idari taraftan sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Bakan Koca, bu mevzuat çerçevesinde başta tabipler olmak üzere bütün sıhhat çalışanlarının “malpraktis” baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkanına kavuştuğunu vurgulayarak, “Hekimlerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir teminata kavuşmuştur.” görüşünü paylaştı.

KAYNAK: AA

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort casibom casibom casibom jojobet holiganbet casibom bets10 jojobet deneme bonusu jojobet
kocaeli escort escort bayan yahya kaptan escort darıca escort gebze escort gölcük escort izmit escort kocaeli escort bayan izmit escort bayan izmit sınırsız escort izmit eve gelen escort izmit anal yapan escort izmit otele gelen escort
escort ankara
etlik escort kızılay escort bayan eryaman escort bayan
bursa escort bursa merkez escort görükle escort bursa sınırsız escort görükle escort bayan bursa bayan escort gaziantep escort porno izlegaziantep escort bursa escort görükle escort